1. Personuppgiftsansvarig 

Ålands Turist & Konferens Ab 
Småholmavägen 160, AX-22120, Mariehamn, Åland, Finland 
FO-nummer: 3247449-7 
Tel: +358 457 526 7087 
E-post: henrik@turist-konferens.ax 

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

2. När samlar vi in personuppgifter? 

Ålands Turist & Konferens Ab (ÅTK) samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en bokning, deltar i en resa eller beställer någon annan tjänst levererad av ÅTK. 

Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med ÅTK och för att ÅTK ska kunna tillhandahålla sina tjänster, erbjudanden och för att uppfylla gällande lagkrav eller krav från myndigheter. 

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

De personuppgifter ÅTK samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför bokningar och köp är i huvudsak: 

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, födelseår och kön. 
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Nationalitetsuppgifter, såsom hemland och nationalitet.
 • Betalningsuppgifter.
 • Reseuppgifter och behövlig information i anknytning till dem.
 • Övriga uppgifter som du själv kan lämna i anslutning till bokningen, såsom önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan .

 4. För vilka ändamål behandlar vi uppgifter om dig? 

ÅTK behandlar huvudsakligen uppgifter som rör dig i syfte att: 

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som till exempel resebokning och fakturering. 
 • Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor och rätta eventuella felaktiga uppgifter. 
 • Lämna relevant och behövlig information till aktuella samarbetspartners som rederier, hotell och aktivitetsarrangörer.  
 • Skicka viktig information i anslutning till resor, såsom information om avvikelser eller förseningar.
 • Skicka resehandlingar, bokningsbekräftelser samt broschyr eller nyhetsbrev. 
 • Uppfylla gällande lagkrav eller myndighetskrav.
 • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsrelaterade krav. 

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknads- undersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till bokningar och köp. Uppgifter om specialkost eller hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.  

5. Grunderna för behandlingen av personuppgifter 

ÅTK baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, såsom för att genomföra bokningar och köp. Vi skickar även baserat på detta vid behov viktig information inför resan, till exempel om avvikelser och förseningar. 

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på berättigat intresse som uppkommer för oss, när det förekommer en betydande och vederbörlig relation mellan dig och ÅTK, baserat på ditt kundförhållande. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. ÅTK behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Du har rätt att förbjuda användandet av dina personuppgifter för marknadsföring i enlighet med punkt 10. 

6. Hur länge bevarar vi uppgifter om dig? 

Personuppgifterna bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. ÅTK kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ÅTK rättsliga intressen. 

ÅTK bevarar uppgifter om din senaste bokning, dock i högst tio (10) år efter det att du har genomfört din senaste bokning av resa.  

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 

ÅTK kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom för din bokning relevanta leverantörer som flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners. Endast nödvändig information lämnas ut vid varje sådant tillfälle. 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av ÅTK om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ÅTK rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 

8. Förändringar av integritetspolicyn 

ÅTK har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn om det sker förändringar i behandlingen av uppgifterna. ÅTK kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. 

9. Skydd av personuppgifter 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ÅTK har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda alla personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

10. Dina rättigheter 

ÅTK ansvarar för att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Om du anser att tillämplig dataskyddslagstiftning inte har följts vid behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett besvär till behörig dataskyddsmyndighet, det vill säga Dataombudsmannen i Finland. 

ÅTK kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande eller ändra dem så, att du inte längre kan identifieras. 

Om du inte vill att ÅTK behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst skriftligen anmäla detta till ÅTK. När ÅTK har mottagit din anmälan kommer ÅTK att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. ÅTK kommer inte att behandla personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till barn under 16 år. 

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från ÅTK om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att få information om var dina uppgifter har hämtats ifrån, hur automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering) genomförs och hur länge dina uppgifter kommer att bevaras.  

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter överlämnade till dig, eller om det är tekniskt möjligt, till en annan serviceleverantör. Denna rättighet gäller uppgifter som du har gett till ÅTK och som har behandlats för att avtalet mellan dig och ÅTK ska träda i kraft. 

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas om (i) uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in, (ii) du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte (inklusive profilering i direktmarknadsföringssyfte), (iii) behandlingen har grundat sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke eller (iv) dina uppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt. Observera att vi trots detta kan bevara uppgifter om det behövs för att ÅTK ska kunna uppfylla sina lagstadgade förpliktelser eller för att upprätta, förhindra eller försvara en rättslig fordran.